centrifuge-pump

پمپ سانترفیوژ صنایع شیر و مواد غذایی - پروانه باز

این پمپ ها شامل انواع زیر می باشند :

ظرفیت در ساعت خروجی/ ورودی آلیاژ
5 تن 38 * 51 304
7 تن 38 * 51 304
10 تن 38 * 51 304
15 تن 38 * 51 304